Biblioterapia jedną z form terapii zajęciowej

IMG 169418 maja br. w Medyczno - Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle nauczyciel bibliotekarz jasielskiej Filii wystąpił z prelekcją na temat „Biblioterapia jedną z form terapii zajęciowej”.

Biblioterapia jako dział terapii zajęciowej zaczęła przeżywać swój rozwój w latach 90-tych XX w. Obecnie jest stosowana z powodzeniem w terapii pedagogicznej oraz jako metoda wspomagająca w psychologii, psychiatrii i medycynie. Pełniąc rolę wychowawczą, terapeutyczną oraz profilaktyczną polega na oddziaływaniu za pomocą odpowiednio dobranego tekstu literackiego. Prelekcja połączona z prezentacją multimedialną miała na celu zapoznanie uczestników z tą formą pracy terapeutycznej. W czasie wystąpienia omówione zostały teoretyczne podstawy biblioterapii, terapeutyczna funkcja literatury, etapy procesu biblioterapeutycznego oraz wytyczne przy tworzeniu własnego programu biblioterapeutycznego. Uczestnikom spotkania zaprezentowano również literaturę z tego zakresu dostępną w zbiorach Biblioteki.
Beata Szczepanik

Dodatkowe informacje