Ewaluacja zewnętrzna w PBW w Krośnie

Ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona została w naszej Bibliotece w dniach od 7 do 18 lipca 2014 r.

przez wizytatorów  Podkarpackiego Kuratorium Oświaty. 

Ewaluacja miała na celu zebranie obiektywnych informacji na temat jakości pracy Biblioteki i ustalenie poziomu

spełniania przez placówkę wymagań zawartych 

w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Działalność Biblioteki ocenia się stosując skalę na pięciu poziomach:

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania.

Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania.

Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania

Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania

Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania

Wizytatorzy ds. ewaluacji prowadzili badania praktyczne oceniające placówkę w obszarze „Funkcjonowanie placówki w środowisku lokalnym”. W trakcie ewaluacji zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł : od dyrektora, nauczycieli bibliotekarzy – pracowników Biblioteki, czytelników i użytkowników Biblioteki oraz partnerów – przedstawicieli instytucji i organizacji środowiska lokalnego współpracujących z placówką.

Rezultatem przeprowadzonej ewaluacji jest profesjonalna i wieloaspektowa ocena działalności Biblioteki w postaci

„Raportu z ewaluacji problemowej PBW w Krośnie” dostępnego na stronie www.seo2.npseo.pl

 

Wyniki ewaluacji:

Wymaganie

Ocena (stopień spełniania)

Promowana jest wartość edukacji

A (bardzo wysoki)

wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz  wzajemnego rozwoju

A (bardzo wysoki)

placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych

B (wysoki)

 

Dla dyrekcji i pracowników Biblioteki  wysokie noty ewaluacji  to powód do dumy i uhonorowanie codziennej, systematycznej i rzetelnej pracy ukierunkowanej na zaspokajanie potrzeb czytelniczych,  informacyjnych 
i edukacyjnych środowiska lokalnego oraz doskonalenie działań na rzecz wizerunku Biblioteki atrakcyjnej, rozpoznawalnej i dostępnej w każdej przestrzeni.
Te wyjątkowe wyniki zobowiązują nas do dalszej pracy na co najmniej dotychczasowym poziomie.

 

 

Składam serdeczne podziękowania

wszystkim zaangażowanym w proces ewaluacji zewnętrznej, a więc Czytelnikom, Partnerom – przedstawicielom instytucji i organizacji środowiska lokalnego współpracujących z nasza
placówką i Pracownikom Biblioteki

Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie

Małgorzata Szybiak

Dodatkowe informacje